Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak Psalmregel

 1. De HEER’, zal mij getrouw behoên;
 2. De HEER’, de God der legerscharen,
 3. De HEER’, bewaart de ziel, die Hem bemint;
 4. Geloofd zij God, Die Zijn genade
 5. Bemint den HEER’, Gods gunstgenoten;

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: Spreuken (alle antwoorden staan in het Bijbelboek Spreuken).

 1. Van wie zijn de barmhartigheden wreed?
 2. Wat hoort een spotter niet?
 3. Wie scheidt de voornaamste vriend?
 4. Wie mag niet in de poort verbrijzeld worden?
 5. Welke bestraffing is beter dan de verborgen liefde?
 6. Wie zijn dochters hebben dezelfde naam?

Woordenbak Psalmregel

 1. God is goed, looft Hem te zaâm                                                                     
 2. En onze Koning is van Isrels God gegeven (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Mijn hart roept uit tot God, Die leeft                                                
 4. Door all (deze beide woorden moet in uw antwoord gebruiken)
 5. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên (zet achter het gevonden woord het woordje “heen”)  
 6. Des HEEREN werken zijn zeer groot; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 7. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken?                                              
 8. Uit (dit woord moet u in uw antwoord gebruiken)

Woordenbak Bijbeltekst

 1. Ik zal met hart en mond, o HEER, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. De schrik des nachts doet u niet vliên, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Laat Uwe gunst mij niet begeven;                              
 4. Hij kan, en wil, en zal in nood (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 5. Zwijg niet, o God, houd U niet doof (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Nooit van zijn God verlaten, maar bewaard