Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: Priesters en profeten

 1. Wat waren er ten tijde van Elia veel in Israël? (antwoord vindt u in het N.T. in één van de Evangeliën)
 2. Wat waren er ten tijde van Elisa veel in Israël? (antwoord vindt u in het N.T. in één van de Evangeliën)
 3. Was Ahia een profeet ten tijde van David of van Salomo?
 4. Bij wie aten 100 mannen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen, en hielden over?
 5. Hoeveel dank- en lofliederen heeft Jesaja?
 6. Wie zei: Zie, ik en de kinderen die mij de HEERE gegeven heeft?

Woordenbak: Psalmregel

 1. Uw goedheid, Heer’, is groot en hemelhoog;
 2. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid;
 3. ‘k Hef mijn ziel, o God der goden, tot U op; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. Uw God, o Isrel, heeft de kracht                                            
 5. Ja, zonder vrees mocht Isrel veilig trekken;
 6. Komt, maakt God met mij groot;
 7. Die zal, door ‘s HEEREN gunst geleid,

Woordenbak: Psalmregel

 1. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.                              
 2. Prijst den naam van uwen God,
 3. Den luister van Uw majesteit en roem (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                            
 4. Gij zijt mijn God, U zal ik loven.                                                         
 5. Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,
 6. Maar ik zal als d’ olijfboom groeien,

Vragen: Wie-wat-waar

 1. Welke profeet profeteert: En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; ?
 2. Welke profeet profeteert: En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worde, maar het zal niet voor Hemzelven zijn; ?
 3. Welke profeet profeteert: Want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En Deze zal Vrede zijn; ?
 4. Tegen wie zei Jezus: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben! ?